Retningslinjer

Generelle regler for opstaldning

 • Hestene fodres tre gange dagligt. Alle heste bliver fodret på samme tid.
 • Indlukning fra fold sker via en turnus ordning. Den enkelte hesteejer har 3 indlukningsvagter pr. måned. Der er altid 2 personer til at lukke ind.
 • Indlukningstidspunktet afhænger af årstiden. Om vinteren lukkes de ind kl. 16, om sommeren ca. kl. 17.
 • Man efterlader aldrig en hest alene i folden uden forudgående aftale med hestens ejer.
 • Pensionen har ret til at placere og omplacere heste efter f.eks. størrelse og trivselsforhold. Omplacering vil normalt blive varslet.
 • Rygning er kun tilladt udenfor.
 • I stalden hænger en kalender og infotavler, hvor man skriver sig på til indlukning og anden information.
 • Privaten er forbeholdt privaten. Skal man i kontakt med privaten kan det ske via telefon eller sms. I akutte tilfælde skal privaten kontaktes direkte.
 • Inden en nyankommet hest lukkes på fold, skal den være tjekket eller behandlet for orm.

Egelunds ydelser

 • Pensionen står for morgen, aften og aftenfodring, samt udlukning på fold.
 • I tilfælde af problemer kontaktes ejeren. Mislykkes dette, er pensionen berettiget/forpligtet til at handle på en måde, som tjener hesten bedst, f.eks. at dyrlæge eller smeden tilkaldes – dette sker for hesteejerens regning.
 • Vi står for udmugning samt den daglige klargøring af bokse. Det sker i dagtimerne, hvor hestene er på fold.

Hesteejerens forpligtelser

 • Der skal udvises rolig og besindig adfærd.
 • Deltager i indlukningsturnus som nævnt ovenfor.
 • At hesten er chippet og udelukket fra konsum. (Stedets ejer som er dyrlæge kan chippe hesten til fornuftig pris, hvis den ikke allerede er chippet)
 • At hesten er årligt vaccineret
 • Hesteejeren er medansvarlig for at stalden fremstår i pæn og opryddet stand. Det forventes at staldgange og andre arealer holdes ryddelige for redskaber, striglekasser, spande, etc.
 • Når man benytter ridehallen, rotondus og den udendørs ridebane er man ansvarlig for altid at fjerne hestepærer. Inden man forlader banen fjernes alle klatter.
 • Alle hesteejere skal orientere sig om placering af brandslukningsmateriel, flugtveje o.l.
 • Ridning på grunden skal ske hensynsfuldt.
 • Ridefaciliteterne må kun benyttes af personer, der har tilknytning til Egelund pension gennem opstaldning.
 • Stalden er åben alle dage fra 8-22. Har man brug for at være i stalden på andre tidspunkter aftales dette forinden med pensionen.
 • Parkering skal ske langs hallen, hvor der er anlagt parkeringsplads. Ikke i vores private gårdsplads.
 • Sluk altid lyset i ridehallen og stalden efter brug.
 • Ingen løse hunde på Egelund – ligesom hunde skal i snor når man går tur med sin hund i skovene der grænser op til Egelund.

Risiko og ansvar

 • Hesten opstaldes for ejerens egen regning og risiko i enhver henseende. Ejeren bærer ansvaret for det af ham/hende ejede dyr.
 • Forsikringer af hest samt udstyr påhviler hver enkelt hesteejer.
 • Det for rideområde og stald gældende ordensreglement skal til enhver tid overholdes.
 • Al færdsel på gårdens område sker i enhver henseende på hesteejerens egen risiko og ansvar, ligesom hesteejeren bærer ansvaret for de af ham/hende medbragte personer.
 • Ved større eller gentagne ødelæggelser af gårdens ejendom begået af heste, påhviler det hesteejeren selv at reetablere det ødelagte, samt at foretage de nødvendige foranstaltninger for at forhindre gentagelser.
 • Ejeren er forpligtet til at informere evt. parter om indholdet af denne kontrakt.
 • Parter er underlagt de samme vilkår som hesteejere og træder i hesteejerens sted, hvor dette finder anvendelse.

Opsigelse

 • Opsigelse af boks kan ske gensidigt med en måneds varsel, regnet fra udgangen af en måned. Dog kan pensionen opsige med få dages varsel ved misligholdelse af betalingsbetingelser, ved groft brud på regler og påbud, eller dårlig opførsel.

Betaling

 • Betaling skal ske månedsvis forud.

Depositum

 • Der tilllægges et depositum på 1.000,- kr. Beløbet afregnes ved fraflytning.